Bai, Yuanchao, Xu Yang, Xianming Liu, Junjun Jiang, Yaowei Wang, Xiangyang Ji, and Wen Gao. 2022. “Towards End-to-End Image Compression and Analysis With Transformers”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (1):104-12. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i1.19884.