Wang, Zihao, Minghui Yang, Chunxiang Jin, Jia Liu, Zujie Wen, Saishuai Liu, and Zhe Zhang. 2021. “IFDDS: An Anti-Fraud Outbound Robot”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (18):16117-19. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i18.18030.