Wang, Chenhao, Yubo Chen, Zhipeng Xue, Yang Zhou, and Jun Zhao. 2021. “CogNet: Bridging Linguistic Knowledge, World Knowledge and Commonsense Knowledge”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (18):16114-16. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i18.18029.