Jiang, Hongchao, Yanci Zhang, Zhiwei Zeng, Jun Ji, Yu Wang, Ying Chi, and Chunyan Miao. 2021. “Mobile-Based Clock Drawing Test for Detecting Early Signs of Dementia”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (18):16048-50. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i18.18008.