Cai, Yuxuan, Geng Yuan, Hongjia Li, Wei Niu, Yanyu Li, Xulong Tang, Bin Ren, and Yanzhi Wang. 2021. “A Compression-Compilation Co-Design Framework Towards Real-Time Object Detection on Mobile Devices”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (18):15997-0. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i18.17992.