Xu, Feng, Shengyi Jiang, Hao Yin, Zongzhang Zhang, Yang Yu, Ming Li, Dong Li, and Wulong Liu. 2021. “Enhancing Context-Based Meta-Reinforcement Learning Algorithms via An Efficient Task Encoder (Student Abstract)”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (18):15937-38. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i18.17965.