Wu, Chao, Yan Li, Junxiang Li, Qiongdan Zhang, and Fei Wu. 2021. “Web-Based Platform for K-12 AI Education in China”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (17):15687-94. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i17.17848.