Chen, Weizhe, Weinan Zhang, Duo Liu, Weiping Li, Xiaojun Shi, and Fei Fang. 2021. “Data-Driven Multimodal Patrol Planning for Anti-Poaching”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (17):15270-77. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i17.17792.