Zhang, Wei, Zeyuan Chen, Chao Dong, Wen Wang, Hongyuan Zha, and Jianyong Wang. 2021. “Graph-Based Tri-Attention Network for Answer Ranking in CQA”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (16):14463-71. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i16.17700.