Zhang, Chen, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Kejun Zhang, and Tie-Yan Liu. 2021. “UWSpeech: Speech to Speech Translation for Unwritten Languages”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (16):14319-27. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17684.