Ye, Hongbin, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Mosha Chen, Chuanqi Tan, Fei Huang, and Huajun Chen. 2021. “Contrastive Triple Extraction With Generative Transformer”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (16):14257-65. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i16.17677.