Yang, Feifan, Xiaojun Quan, Yunyi Yang, and Jianxing Yu. 2021. “Multi-Document Transformer for Personality Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (16):14221-29. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i16.17673.