Xie, Binbin, Jinsong Su, Yubin Ge, Xiang Li, Jianwei Cui, Junfeng Yao, and Bin Wang. 2021. “Improving Tree-Structured Decoder Training for Code Generation via Mutual Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (16):14121-28. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17662.