Wang, Ke, Guandan Chen, Zhongqiang Huang, Xiaojun Wan, and Fei Huang. 2021. “Bridging the Domain Gap: Improve Informal Language Translation via Counterfactual Domain Adaptation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (16):13970-78. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i16.17645.