Liu, Zihan, Yan Xu, Tiezheng Yu, Wenliang Dai, Ziwei Ji, Samuel Cahyawijaya, Andrea Madotto, and Pascale Fung. 2021. “CrossNER: Evaluating Cross-Domain Named Entity Recognition”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (15):13452-60. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i15.17587.