Liu, Yongkang, Shi Feng, Daling Wang, Kaisong Song, Feiliang Ren, and Yifei Zhang. 2021. “A Graph Reasoning Network for Multi-Turn Response Selection via Customized Pre-Training”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (15):13433-42. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i15.17585.