Li, Pengfei, Peixiang Zhong, Kezhi Mao, Dongzhe Wang, Xuefeng Yang, Yunfeng Liu, Jianxiong Yin, and Simon See. 2021. “ACT: An Attentive Convolutional Transformer for Efficient Text Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (15):13261-69. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17566.