Li, Pengfei, Peixiang Zhong, Kezhi Mao, Dongzhe Wang, Xuefeng Yang, Yunfeng Liu, Jianxiong Yin, and Simon See. 2021. “ACT: An Attentive Convolutional Transformer for Efficient Text Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (15):13261-69. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i15.17566.