Jiang, Feng, Yaxin Fan, Xiaomin Chu, Peifeng Li, Qiaoming Zhu, and Fang Kong. 2021. “Hierarchical Macro Discourse Parsing Based on Topic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (14):13152-60. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i14.17554.