Gao, Lei, Yulong Wang, Tongcun Liu, Jingyu Wang, Lei Zhang, and Jianxin Liao. 2021. “Question-Driven Span Labeling Model for Aspect–Opinion Pair Extraction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (14):12875-83. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i14.17523.