Bai, He, Peng Shi, Jimmy Lin, Yuqing Xie, Luchen Tan, Kun Xiong, Wen Gao, and Ming Li. 2021. “Segatron: Segment-Aware Transformer for Language Modeling and Understanding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (14):12526-34. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i14.17485.