Luo, Chuan, Bo Qiao, Wenqian Xing, Xin Chen, Pu Zhao, Chao Du, Randolph Yao, Hongyu Zhang, Wei Wu, Shaowei Cai, Bing He, Saravanakumar Rajmohan, and Qingwei Lin. 2021. “Correlation-Aware Heuristic Search for Intelligent Virtual Machine Provisioning in Cloud Systems”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (14):12363-72. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i14.17467.