Chen, Jiejiang, Shaowei Cai, Shiwei Pan, Yiyuan Wang, Qingwei Lin, Mengyu Zhao, and Minghao Yin. 2021. “NuQClq: An Effective Local Search Algorithm for Maximum Quasi-Clique Problem”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (14):12258-66. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i14.17455.