Chen, Jiejiang, Shaowei Cai, Shiwei Pan, Yiyuan Wang, Qingwei Lin, Mengyu Zhao, and Minghao Yin. 2021. “NuQClq: An Effective Local Search Algorithm for Maximum Quasi-Clique Problem”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (14):12258-66. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17455.