Li, Jianbo, Lecheng Zheng, Yada Zhu, and Jingrui He. 2021. “Outlier Impact Characterization for Time Series Data”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (13):11595-603. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i13.17379.