Zou, Haosheng, Tongzheng Ren, Dong Yan, Hang Su, and Jun Zhu. 2021. “Learning Task-Distribution Reward Shaping With Meta-Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (12):11210-18. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i12.17337.