Zhou, Haoyi, Shanghang Zhang, Jieqi Peng, Shuai Zhang, Jianxin Li, Hui Xiong, and Wancai Zhang. 2021. “Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (12):11106-15. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17325.