Zhang, Yan, Zhao Zhang, Yang Wang, Zheng Zhang, Li Zhang, Shuicheng Yan, and Meng Wang. 2021. “Partial-Label and Structure-Constrained Deep Coupled Factorization Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (12):10948-55. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i12.17307.