Ye, Nanyang, Qianxiao Li, Xiao-Yun Zhou, and Zhanxing Zhu. 2021. “Amata: An Annealing Mechanism for Adversarial Training Acceleration”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (12):10691-99. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i12.17278.