Wang, Lixu, Shichao Xu, Xiao Wang, and Qi Zhu. 2021. “Addressing Class Imbalance in Federated Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (11):10165-73. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i11.17219.