Niu, Wei, Mengshu Sun, Zhengang Li, Jou-An Chen, Jiexiong Guan, Xipeng Shen, Yanzhi Wang, Sijia Liu, Xue Lin, and Bin Ren. 2021. “RT3D: Achieving Real-Time Execution of 3D Convolutional Neural Networks on Mobile Devices”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (10):9179-87. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i10.17108.