Mao, Xiaofeng, Yuefeng Chen, Shuhui Wang, Hang Su, Yuan He, and Hui Xue. 2021. “Composite Adversarial Attacks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (10):8884-92. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i10.17075.