Liu, Jiashuo, Zheyan Shen, Peng Cui, Linjun Zhou, Kun Kuang, Bo Li, and Yishi Lin. 2021. “Stable Adversarial Learning under Distributional Shifts”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (10):8662-70. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17050.