Liu, Chen, Yanwei Fu, Chengming Xu, Siqian Yang, Jilin Li, Chengjie Wang, and Li Zhang. 2021. “Learning a Few-Shot Embedding Model With Contrastive Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (10):8635-43. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17047.