Li, Yunfan, Peng Hu, Zitao Liu, Dezhong Peng, Joey Tianyi Zhou, and Xi Peng. 2021. “Contrastive Clustering”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (10):8547-55. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i10.17037.