Li, Yunfan, Peng Hu, Zitao Liu, Dezhong Peng, Joey Tianyi Zhou, and Xi Peng. 2021. “Contrastive Clustering”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (10):8547-55. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17037.