Li, Shuang, Fangrui Lv, Binhui Xie, Chi Harold Liu, Jian Liang, and Chen Qin. 2021. “Bi-Classifier Determinacy Maximization for Unsupervised Domain Adaptation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (10):8455-64. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i10.17027.