Hou, Liang, Zehuan Yuan, Lei Huang, Huawei Shen, Xueqi Cheng, and Changhu Wang. 2021. “Slimmable Generative Adversarial Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (9):7746-53. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i9.16946.