Hong, Xiaobin, Tong Zhang, Zhen Cui, Yuge Huang, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, and Jian Yang. 2021. “Graph Game Embedding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (9):7711-20. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i9.16942.