Hong, Xiaobin, Tong Zhang, Zhen Cui, Yuge Huang, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, and Jian Yang. 2021. “Graph Game Embedding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (9):7711-20. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16942.