Cheng, Hsin-Pai, Tunhou Zhang, Yixing Zhang, Shiyu Li, Feng Liang, Feng Yan, Meng Li, Vikas Chandra, Hai Li, and Yiran Chen. 2021. “NASGEM: Neural Architecture Search via Graph Embedding Method”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (8):7090-98. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i8.16872.