Chen, Mengyun, Kaixin Gao, Xiaolei Liu, Zidong Wang, Ningxi Ni, Qian Zhang, Lei Chen, Chao Ding, Zhenghai Huang, Min Wang, Shuangling Wang, Fan Yu, Xinyuan Zhao, and Dachuan Xu. 2021. “THOR, Trace-Based Hardware-Driven Layer-Oriented Natural Gradient Descent Computation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (8):7046-54. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16867.