Chen, Defang, Jian-Ping Mei, Yuan Zhang, Can Wang, Zhe Wang, Yan Feng, and Chun Chen. 2021. “Cross-Layer Distillation With Semantic Calibration”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (8):7028-36. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i8.16865.