Cai, Ruichu, Jiawei Chen, Zijian Li, Wei Chen, Keli Zhang, Junjian Ye, Zhuozhang Li, Xiaoyan Yang, and Zhenjie Zhang. 2021. “Time Series Domain Adaptation via Sparse Associative Structure Alignment”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (8):6859-67. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i8.16846.