Liu, Jiawei, Zhe Gao, Yangyang Kang, Zhuoren Jiang, Guoxiu He, Changlong Sun, Xiaozhong Liu, and Wei Lu. 2021. “Time to Transfer: Predicting and Evaluating Machine-Human Chatting Handoff”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (7):5841-49. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i7.16731.