He, Xin, Shihao Wang, Xiaowen Chu, Shaohuai Shi, Jiangping Tang, Xin Liu, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, and Guiguang Ding. 2021. “Automated Model Design and Benchmarking of Deep Learning Models for COVID-19 Detection With Chest CT Scans”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (6):4821-29. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i6.16614.