Zhao, Jianan, Xiao Wang, Chuan Shi, Binbin Hu, Guojie Song, and Yanfang Ye. 2021. “Heterogeneous Graph Structure Learning for Graph Neural Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (5):4697-4705. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i5.16600.