Zhang, Jiabao, Shenghua Liu, Wenting Hou, Siddharth Bhatia, Huawei Shen, Wenjian Yu, and Xueqi Cheng. 2021. “AugSplicing: Synchronized Behavior Detection in Streaming Tensors”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (5):4653-61. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i5.16595.