Xin, Haoran, Xinjiang Lu, Tong Xu, Hao Liu, Jingjing Gu, Dejing Dou, and Hui Xiong. 2021. “Out-of-Town Recommendation With Travel Intention Modeling”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (5):4529-36. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i5.16581.