Xia, Lianghao, Chao Huang, Yong Xu, Peng Dai, Xiyue Zhang, Hongsheng Yang, Jian Pei, and Liefeng Bo. 2021. “Knowledge-Enhanced Hierarchical Graph Transformer Network for Multi-Behavior Recommendation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (5):4486-93. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i5.16576.