Qin, Huiling, Songyu Ke, Xiaodu Yang, Haoran Xu, Xianyuan Zhan, and Yu Zheng. 2021. “Robust Spatio-Temporal Purchase Prediction via Deep Meta Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (5):4312-19. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i5.16556.