Chen, Yongrui, Xinnan Guo, Chaojie Wang, Jian Qiu, Guilin Qi, Meng Wang, and Huiying Li. 2021. “Leveraging Table Content for Zero-Shot Text-to-SQL With Meta-Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (5):3992-4000. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i5.16519.