Zhang, Jiabin, Zheng Zhu, Jiwen Lu, Junjie Huang, Guan Huang, and Jie Zhou. 2021. “SIMPLE: SIngle-Network With Mimicking and Point Learning for Bottom-up Human Pose Estimation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (4):3342-50. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i4.16446.