Yang, Fengxiang, Zhun Zhong, Hong Liu, Zheng Wang, Zhiming Luo, Shaozi Li, Nicu Sebe, and Shin’ichi Satoh. 2021. “Learning to Attack Real-World Models for Person Re-Identification via Virtual-Guided Meta-Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (4):3128-35. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i4.16422.